VĂN BẢN PHÁP QUY

KHỐI LIÊN KẾT GIÁO DỤC

KHỐI LIÊN KẾT NHÀ NƯỚC

Quảng cáo Blue

Trang nhất » Chuyên mục » Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vưc Giáo dục-Đào tạo

15/01/2018 20:47:09 PM
Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vưc Giáo dục-Đào tạo

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vưc Giáo dục-Đào tạo

Các thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại UBND thành phố Hà Tĩnh được thực hiện như sau:
1. Những loại hồ sơ của tổ chức, công dân thuộc các lĩnh vực: hành chính tư pháp; xây dựng; quy hoạch xây dựng; viễn thông; đấu thầu; đầu tư trong nước; quản lý ngân sách nhà nước; thành lập và phát triển doanh nghiệp; thành lập và phát triển hợp tác xã; đất đai; môi trường; tài nguyên nước; đăng ký giao dịch bảo đảm; người có công; bảo trợ xã hội; lao động, tiền lương, quan hệ lao động; phòng chống tệ nạn xã hội; nông nghiệp; an toàn thực phẩm; quản lý hoạt động thương mại; lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu; văn hóa cơ sở; viễn thông và internet; tôn giáo; chính sách, tiền lương; thi đua-khen thưởng; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; an toàn vệ sinh thực phẩm; khám, chữa bệnh; đường bộ, đường thủy quy định tại văn bản này được giao dịch trực tiếp tại một địa điểm duy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố (sau đây gọi tắt là bộ phận một cửa) để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế làm việc của UBND thành phố.
2. Những loại hồ sơ không thuộc khoản 1 điều này mà thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố thì được giải quyết trực tiếp tại các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố theo quy định hiện hành.
3. Những loại hồ sơ thuộc thẩm quyền của các cơ quan, ngành cấp tỉnh hoặc cơ quan khác thì Bộ phận một cửa hướng dẫn để tổ chức, công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4. Cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa theo chức trách được phân công có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn một lần đầy đủ, cụ thể cho tổ chức, công dân thực hiện đúng các quy định và hoàn chỉnh hồ sơ liên quan giao dịch công việc.
Điều 2. Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹn, nếu phát hiện hồ sơ không hợp lệ thì trong vòng hai (02) ngày làm việc, các đơn vị chuyên môn phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cụ thể và chuyển đến bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức, công dân biết.
Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về các căn cứ pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính ảnh hướng đến quy trình này, các phòng, ban, ngành chức năng thành phố có liên quan kịp thời đề nghị UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
 
Chương .....
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Điều… Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét và ra quyết định chỉnh sửa các nội dung ghi sai trong văn bằng chỉnh sửa (không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ) (thời hạn 02 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi bằng được chỉnh sửa, Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao bằng  cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho công dân (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều… Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc
          1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1:  Cá nhân có nhu cầu cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét và cấp bản sao cho người có yêu cầu (thời hạn 02 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi bằng được cấp, Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao bằng  cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho công dân (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều… Cấp mới, gia hạn Giấy phép dạy thêm
1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp cấp mới, gia hạn giấy phép dạy thêm nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2:  Cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của cơ sở dạy thêm; tham mưu trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký và cấp Giấy phép dạy thêm cho tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện (thời hạn 04 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi giấy phép được cấp, Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho tổ chức, công dân (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều… Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước.
1. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Học sinh hoặc phụ huynh, người giám hộ nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo viết giấy giới thiệu về trường (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho học sinh hoặc phụ huynh, người giám hộ (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học.
          1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Học sinh hoặc phụ huynh, người giám hộ nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo viết giấy giới thiệu về trường (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh, học sinh (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Chuyển trường từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Phụ huynh (học sinh) nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận hồ sơ, viết giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh đến huyện khác (thời hạn 2 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh (học sinh) (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ huyện khác trong tỉnh chuyển đến.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Phụ huynh (học sinh) nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ để xem xét giải quyết và viết giấy giới thiệu về trường (thời hạn 2 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh, học sinh (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Học sinh hoặc phụ huynh, người giám hộ nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo viết giấy giới thiệu về trường (thời hạn 3 ngày làm việc).
 (Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh, học sinh (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Chuyển trường đi tỉnh khác với học sinh THCS và Tiểu học.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Phụ huynh (học sinh) nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận hồ sơ, viết giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh đến tỉnh khác (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh, học sinh (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ tỉnh khác chuyển đến.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Phụ huynh (học sinh) nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xem xét và viết giấy giới thiệu về trường (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh, học sinh (thời hạn 0,25 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều .... Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và làm tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố, sau khi xem xét tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập (7 ngày tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 6 ngày tại UBND thành phố)
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (8 ngày tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 7ngày tại UBND thành phố.
Điều .... Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sáp nhập trường, nhà trẻ dân lập, tư thục nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện để được giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy định. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục đến Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định (thời hạn 06 ngày làm việc)
- Bước 3: Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép giải thể đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy định. Trường hợp chưa cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập, Uỷ ban nhân dân thành phố có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết (thời hạn 02 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép giải thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 1,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (7 ngày tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 3 ngày tại UBND thành phố)..
Điều .... Chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ và phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành thẩm định, kiểm tra; nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi Uỷ ban nhân dân thành phố  quyết định (thời hạn 06 ngày làm việc)
- Bước 3: Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện cho phép chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục thì ra quyết định cho phép chia, tách (thời hạn 02 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép chia, tách, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho phụ huynh, học sinh (thời hạn 1,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (7 ngày tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 3 ngày tại UBND thành phố).
Điều ... Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ và phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành thẩm định, kiểm tra; nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi Uỷ ban nhân dân thành phố  quyết định (thời hạn 08 ngày làm việc)
- Bước 3: Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện cho phép chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục thì ra quyết định cho phép chia, tách (thời hạn 03 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép chia, tách, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 2,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (10 ngày tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 5 ngày tại UBND thành phố).
Điều ... Cấp phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ tổ chức kiểm tra, thẩm định thực tế nhà trường, nhà trẻ, nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 3: Phòng Giáo dục-Đào tạo bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều ... Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập tư thục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
+  Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
+  Không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ em và cán bộ, giáo viên, nhân viên;      
+ Vi phạm quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
+ Không bảo đảm các điều kiện được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập, tư thục.
+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;
+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục; (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã nộp biên bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 0,5 ngày làm việc).
+ Nếu biên bản không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu biên bản đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho UBND cấp xã và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập tư thục và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định (thời hạn 1,5 ngày làm việc).
- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đình chỉ theo quy định. Trường hợp chưa quyết định đình chỉ thì Uỷ ban nhân dân thành phố có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết (thời hạn 02 ngày làm việc).
- Bước 5: Sau khi có kết quả từ Ủy ban nhân dân thành phố về việc đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập tư thục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01 ngày làm việc).
(Quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ dân lập tư thục phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng).
2.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 02 ngày, UBND thành phố 03 ngày).
Điều ... Thành lập trường tiểu học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu thành lập trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo  tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xem xét điều kiện thành lập trường. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện. Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép thành lập trường tiểu học công lập, tư thục theo quy định (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép thành lập trường tiểu học công lập, tư thục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, UBND thành phố 10 ngày).
Điều ... Sáp nhập trường tiểu học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sáp nhập trường tiểu học nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, phối hợp với các phòng chuyên môn thẩm định, xem xét điều kiện sáp nhập trường. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi nhận được văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra và ra quyết định cho phép sáp nhập trường tiểu học theo quy định (thời hạn 04 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép sáp nhập trường tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, UBND thành phố 05 ngày).
Điều ... Chia, tách trường tiểu học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu chia, tách trường tiểu học nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, phối hợp với các phòng chuyên môn thẩm định, xem xét điều kiện chia, tách trường. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi nhận được văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra và ra quyết định cho phép phép chia, tách trường tiểu học theo quy định (thời hạn 04 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép Chia, tách trường tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, UBND thành phố 05 ngày).
Điều ... Đình chỉ hoạt động đối trường tiểu học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản đối với trường tiểu học công lập, tư thục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;
+ Không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT và không đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường của giáo dục tiểu học;
+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn quy định cho phép kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;
+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã nộp biên bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01ngày làm việc).
+ Nếu biên bản không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu biên bản đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho UBND cấp xã và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 3: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố; bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào căn cứ vào biên bản xác nhận của các cơ quan chức năng để xem xét, quyết định cho phép Trường Tiểu học tư thục hoạt động trở lại.
2.  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều ... Giải thể hoạt động đối với trường tiểu học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu giải thể trường tiểu học nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, xem xét nếu đủ điều kiện thì làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (thời hạn 04 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ và văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định cho giải thể trường tiểu học theo quy định. Trường hợp chưa cho phép giải thể trường, Uỷ ban nhân dân thành phố có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết (thời hạn 04 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép giải thể trường tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 05 ngày).
Điều ... Cho phép hoạt động trường tiểu học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhà trường, tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường (thời hạn 08 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi có kết quả Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Điều ... Thành lập trường trung học cơ sở công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu thành lập trường trung học cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở địa phương tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tính khả thi của luận chứng theo quy định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi nhận được văn bản và hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra, xem xét và ra quyết định cho phép thành lập trường (thời hạn 09 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép thành lập trường trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, UBND thành phố 10 ngày).
Điều ... Sáp nhập trường trung học cơ sở học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu sáp nhập trường trung học cơ sở nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc sáp nhập trường với quy hoạch mạng lưới trường học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tính khả thi của luận chứng theo quy định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định (thời hạn 10 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi nhận được văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra và ra quyết định cho phép sáp nhập trường trung học cơ sở theo quy định (thời hạn 07 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép sáp nhập trườngtrung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 02 ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, UBND thành phố 10 ngày).
Điều ... Chia, tách trường trung học cơ sở học công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu chia, tách trường trung học cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc chia, tách trường với quy hoạch mạng lưới trường học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tính khả thi của luận chứng theo quy định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định (thời hạn 05 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi nhận được văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra và ra quyết định cho phép phép chia, tách trường theo quy định (thời hạn 03 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có kết quả từ Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép hay chưa cho phép chia, tách trường trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 05 ngày, UBND thành phố 05 ngày).
Điều ... Đình chỉ hoạt động đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc) nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;
+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;
+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;
+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;
+ Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã nộp biên bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01ngày làm việc).
+ Nếu biên bản không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu biên bản đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho UBND cấp xã và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 3: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do và ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với trường Trung học cơ sở công lập, tư thục (thời hạn 07 ngày làm việc).
- Bước 4: Sau khi có quyết định của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đình chỉ hoạt động đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức ; bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 02 ngày làm việc).
2.  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều ... Cho phép hoạt động trở lại đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hiệu trưởng trường trung học cơ sở công lập, tư thục bị đình chỉ hoạt động giáo dục gửi hồ về việc xin tiếp tục hoạt động trở lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để xem xét, quyết định cho phép trường trung học cơ sở công lập, tư thục hoạt động trở lại. (thời hạn 08 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi có kết quả cho phép hoạt động trở lại đối với trường Trung học cơ sở công lập, tư thục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Điều ... Giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức và cá nhân muốn giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục lập hồ sơ gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin giải thể trường; tổ chức thanh tra lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép giải thể nhà trường (thời hạn 08 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cho phép giải thể trường trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 05 ngày).
Điều ... Cho phép hoạt động trường trung học cơ sở công lập, tư thục.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trường công lập, tổ chức và cá nhân đại diện cho trường dân lập lập hồ sơ gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố (thời hạn 01 ngày làm việc).
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức và chuyển cho Phòng Giáo dục-Đào tạo giải quyết.
- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục (thời hạn 08 ngày làm việc).
- Bước 3: Sau khi có kết quả Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho nhà trường, cá nhân, tổ chức và bàn giao hồ sơ cho bộ phận một cửa thành phố để trả cho cá nhân, tổ chức (thời hạn 01ngày làm việc).
2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 217. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành phố có liên quan tổ chức thực hiện quy định này và cụ thể hóa để xây dựng phần mềm ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố.
Điều 218. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi báo cáo bằng văn bản về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND - UBND, phòng Tư pháp thành phố) để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thủ tục, lĩnh vực
 

TIN MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhadepnghetinh.net

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 782

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15416

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 536603

PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
Phần mềm
  • Hướng dẫn quản trị website
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa-Trưởng phòng
Địa chỉ: Số 11, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Ghi rõ nguồn "hatinhcity.edu.vn" khi lấy thông tin trên website này.
HOTLINE : 0916 436 667
Công ty thiết kê website: VNOMEDIA.VN . Liên hệ: 0989 662 498
 
Thiết kế website tại hà tĩnh, thiết kế website trường học