Thực hiện công văn số 1578/SGDĐT- CTTT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục - Đào tạo ; Công văn số 357/PGDĐT ngày 29/8/2020 của Phòng Giáo dục - Đào tạo về hướng dẫn các hoạt động sinh  hoạt đầu năm, 100%  trường học trên thành phố đã lập kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực